Lomo Card BLACK PINK kèm 5 móc treo - hộp nâu 40 ảnh - 6x7cm