Thần chết Reaper - Game Overwatch - Gối dài - 65cm